Gebruikersgroep test

De tool is in de eerste fase getest door verschillende partijen: onderzoekers, ICTers, de stuurgroep, stagiaires en afdelingshoofden. In de tweede fase zal de nadruk liggen op de bevindingen van …

Consortium bijeenkomst

Tijdens de PIE=M consortium bijeenkomst werden de eerste resultaten van de vragenlijsten en de interviews gepresenteerd. Inmiddels hebben 45 artsen de PIE=M vragenlijst ingevuld en zijn er 20 interviews gehouden. …

Ontwikkeling E=M tool binnen UMCG

Binnen UMCG hebben we gekozen om voor de inventarisatie van het beweeggedrag van patiënten gebruik te maken van een bestaand systeem, genaamd ‘RoQua’. RoQua is een systeem dat gebruikt kan …

Verdere ontwikkeling van de E=M tool

Aan de start van dit project was het idee om een E=M tool te ontwikkelen die gepersonaliseerd advies kon geven op basis van specifieke karakteristieken van de patiënt. Aanvankelijk heeft …

Lifelines onderzoek

De toegang tot de database is geregeld. De eerste stap die nu wordt gezet is het ontwikkelen van beweegnorm data voor de patiënten populaties uit het Lifelines cohort. Daarnaast heeft …

Update E=M tool

Testversie tool Door Genomics is een eerste testversie van de E=M tool ontwikkeld en rondgestuurd naar een groep testers. Hierbij is zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij de functionele …

Voorbereiding pilot

Ter voorbereiding op de pilot zijn de mogelijkheden voor actieve leefstijlinterventies binnen én buiten het UMCG verkend. Een goed verwijsaanbod is belangrijk bij het testen van de werking van de …

Update Lifelines

Inmiddels is onze Lifelines aanvraag goedgekeurd. Dit betekent dat we binnenkort daadwerkelijk toegang krijgen tot de uitgebreide database. Daarmee kunnen webeweegnormdata bepalen voor de patiënten populaties die deel zullen nemen …

De interviews zijn begonnen

Vragenlijst De afgelopen twee maanden hebben we de vragenlijst uitgezet op de verschillendedeelnemende afdelingen. We zijn erg tevreden over de respons: tot op hedenhebben we 38 vragenlijsten terug ontvangen. Tijdens …