Waar staan jullie nu en waar willen jullie naartoe? Breng samen met de belangrijkste partijen in het ziekenhuis de huidige en gewenste situatie van het voorschrijven van Bewegen als Medicijn in beeld.

  • Inventariseer in hoeverre Bewegen nu als Medicijn in de spreekkamer besproken wordt en inventariseer tegelijkertijd wat de behoefte is van behandelaar en patiënt, waar kansen liggen en welke belemmeringen men mogelijk ervaart.
  • Beslis met elkaar of er voldoende draagvlak is en of het haalbaar is om met de gewenste situatie verder te gaan. Zorg voor akkoord vanuit het management.

Voorbeeld:

Tips:

  • Betrek naast gemotiveerden ook niet-gemotiveerden bij de inventarisatie.
  • Kies bewust of je een korte (tijdbesparende) of uitgebreide (diepgaande) inventarisatie doet.  De voorbeeld vragenleidraad biedt beide opties.
  • Maak vanuit de gegeven voorbeelden en vanuit een ‘gewenste situatie’ de vertaalslag naar júllie werksituatie.

Verpleegkundige: “Toen we dit echt goed gingen inventariseren, bleken de behoeften en ook de belemmeringen toch een beetje anders dan dat ik van tevoren had gedacht.”